Assalomu alaykum, Mehmon!
Kirish A‘zo bo‘lish
Kutubxona | { HiKoYaLaR }

ЭРИНГИЗНИ БЕЗДИРМАНГ !

Qo'shdi:!*!*_OnLInE_LovE_*!* (26.03.2017 / 16:56)
Reyting:rating 1277 article (0)
Oqilgan:671
Fikrlar:Fikr bildiraolmaysiz
ЭРИНГИЗНИ БЕЗДИРМАНГ !

Сиз аёлсиз мех,рга бойсиз,
Х,аддан гу'зал, ростдан бег'убор,
Эрингизга вафодор ёрсиз,
Сабр бардошда тенгсиз бек,арор !

Х,ар бир к,аноатда х,икмат бор,
Жахлингизни ёрга сездирманг,
Сизга алох,имдан рах,мат бор,
Эрни у'зингиздан бездирманг !

Кимга сингил, кимга опасиз,
К,изг'онмайсиз х,еч мех,рингизни,
Кимга ёрсиз, кимга онасиз,
Аямайсиз х,еч севгингизни !

Нафс ак,лдан бу'лсин устун,
Фаросатга к,у'йинг эътибор,
Ор номусингиз кучли бу'лсин,
Эл олдида бу'линг муътабар !

У'сма к,у'йинг сиз к,ошингизга,
К,албингиздан иймон кетмасин,
Сурма к,у'йинг сиз ку'зингизга,
Ку'зингиздан нур аримасин !

Асал новвот бу'лсин су'зингиз,
Сиздан ранжимасин инсонлар,
Доим кулиб турсин юзингиз,
Ку'риб х,авас к,илсин инсонлар !

Чак,к,он бу'линг х,ар вак,т х,ар ишда,
Тайёр турсин нону чойингиз,
Агар бу'лмасангиз сиз уйда,
Билинсинда х,атто у'рнингиз !

Аёлнинг эри шон шавкати,
Ошк,озондан ишк,ин ёндиринг,
Доим бу'лсин оши овк,ати,
Сиз х,ам у'зингизни суйдиринг !

Атрофида дарёдек ок,инг,
Асло умидини уздирманг,
У'йнанг, кулинг, ишк, куйин чалинг,
Асло у'зингиздан бездирманг !

Яхши хотин малак бу'ларкан,
Жаннатлардан дарак келаркан,
Ёмон хотин куюк бу'ларкан,
Жах,аннамдан у'рин оларкан !

Ах,ил бу'линг сиздан не кетди,
Эрни юрагини эздирманг,
Бахил аёл айтинг, не топди,
Эрни у'зингиздан бездирманг!
Yuklash txt | fb2
Onlayn: 11 | 4 | 40
A'zo bo'lish